Privacy beleid

Privacy beleid

Het Foodatelier neemt je privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om je privacy te waarborgen, handelt Het Foodatelier altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Verantwoordelijke voor de gegevens verwerking is Het Foodatelier, Hulsmaatstraat 41, 7652 WB Enschede. In deze Privacyverklaring staat omschreven hoe Het Foodatelier omgaat met jouw persoonsgegevens. We raden je aan deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen.

Daarnaast onderschrijft Het Foodatelier de gedragscodes m.b.t. marktonderzoek, persoonsgegevens en privacy-bescherming zoals die voor de praktijk van het markt- en sociaal wetenschappelijk onderzoek zijn vastgelegd in de ESOMAR Gedragscode en de Algemene Voorwaarden van de MOA.

 

1. Over Het Foodatelier

Het Foodatelier houdt zich al 18 jaar vooral bezig met new business vraagstukken, vanuit ondernemingsstrategie. Bijna alle zaken die nieuw zijn, van simpele aanpassingen tot en met baanbrekende innovaties zijn risicovol, uitdagend en onzeker. Onze klanten uit de levensmiddelenindustrie verwachten van ons dan ook doordachte plannen en betrokkenheid bij de uitvoering, altijd vertrekkende vanuit strategie, consument- en marktinzichten en technologie.

Voor het in kaart brengen van consumenteninzichten voert Het Foodatelier voor haar opdrachtgevers kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeken uit en combineert deze met kennis en data van andere organisaties die in een soortgelijke branche actief zijn.

 

2. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Het Foodatelier?

Account
Om lid te kunnen worden van ons Foodies Testpanel dien je je in te schrijven via onze website. Voor de inschrijving verstrek je de volgende gegevens aan Het Foodatelier:

  • voor- en achternaam;
  • geslacht;
  • e-mailadres;
  • telefoonnummer;
  • geboortedatum;
  • woonplaats.

 

Enquêtes
De selectie voor Enquêtes gebeurt op basis van de profielen van de deelnemers aan het Foodies Testpanel. Jouw profiel wordt opgebouwd op basis van de informatie die je verstrekt na je inschrijving door middel van een aanmeld-vragenlijst en bij het invullen van (Profiel-) enquêtes. Door het invullen van Profiel-Enquêtes verstrek je gegevens over jezelf over uiteenlopende onderwerpen, waaronder je gezin, werk, inkomen, eetgewoonten en boodschappen. Door het invullen van deze Enquêtes kan het zijn dat je bijzondere persoonsgegevens aan ons verstrekt, zoals gegevens over je etniciteit, gezondheid of geloofsovertuiging. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken indien je ons hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

 

Automatisch gegenereerde informatie
Om de enquête optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina’s goed te kunnen weergeven) hebben wij bepaalde informatie nodig. Wij verzamelen daarom automatisch gegeneerde informatie over je (surf)gedrag tijdens je gebruik van onze enquete. Deze informatie bestaat uit je IP-adres (nummer van je computer dat het mogelijk maakt je computer te herkennen), het type browser (computerprogramma om internetpagina’s mee te kunnen bekijken), het computersysteem dat je gebruikt en de pagina’s die je via de enquête bezoekt.

 

3. Voor welke doeleinden zal Het Foodatelier jouw persoonsgegevens gebruiken?

Doeleinden
Het Foodatelier zal jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om je gebruik van de enquête mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een profiel, het invullen van de enquêtes;
 • om op basis van de door jou – al dan niet via Profiel-Enquêtes – verstrekte gegevens een selectie te maken van geschikte deelnemers voor een Enquête, alsmede voor het gebruik voor wervingsdoeleinden;
 • om marktstudies en –onderzoek te verrichten, al dan niet ten behoeve van opdrachtgevers, en de geanonimiseerde resultaten daarvan aan opdrachtgevers en/of derden te verstrekken;
 • om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten en producten van Het Foodatelier, te reageren op je vragen en feedback en eventueel producten toe te sturen voor bijvoorbeeld een gebruikstest indien je je daarvoor hebt aangemeld.

Het Foodatelier wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een update zal Het Foodatelier dat aan jou laten weten. Ook kan Het Foodatelier je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht je geen e-mailberichten ten aanzien van enquêtes van Het Foodatelier willen ontvangen, dan kun je je afmelden via elke e-mail die Het Foodatelier naar jou stuurt.

 

Gebruik door derden
Als je persoonsgegevens verstrekt aan Het Foodatelier dan kunnen deze geanonimiseerd gedeeld worden met derden, waaronder opdrachtgevers van Het Foodatelier.

 

Overige
Het Foodatelier kan je gegevens aan derden verstrekken voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres of het unieke devicenummer). Ten slotte kan Het Foodatelier je persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

 

4. Hyperlinks

Onze enquêtes kunnen hyperlinks bevatten waarmee je de enquete kan verlaten of om naar een website van een andere partij te gaan. Wij hebben geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Onze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Het Foodatelier via onze eigen software wordt verwerkt. Het Foodatelier heeft geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

 

5. Hoe lang bewaart Het Foodatelier jouw persoonsgegevens?

Indien je je afmeld voor onze testpanel, zal Het Foodatelier je gegevens verwijderen. De door jou verstrekte gegevens – tijdens je testpanel aanmelding – kan Het Foodatelier bewaren voor het gebruik daarvan voor marktstudies en –onderzoek, alsmede voor statistische doeleinden. Na de periode van één (1) maand zal Het Foodatelier jouw persoonsgegevens ontdoen van alle direct of indirect identificerende informatie, zodat de gegevens niet langer tot jou herleidbaar zijn.

 

6. Op welke wijze worden je persoonsgegevens beschermd?

Het Foodatelier zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om je (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

7. Kennisneming en verbetering van je persoonsgegevens

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen. Als je de persoonsgegevens die bij Het Foodatelier over je zijn vastgelegd in overdraagbaar formaat wilt ontvangen, kun je een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar insights@hetfoodatelier.nl Het Foodatelier zal binnen vier (4) weken reageren op je inzageverzoek.

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van het inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij Het Foodatelier op voornoemd e-mailadres. Je kunt verzoeken dat Het Foodatelier je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Het Foodatelier zal binnen vier (4) weken reageren op je verzoek. Indien Het Foodatelier je verzoek afwijst zal het in zijn antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

 

8. Mogen minderjarigen zich inschrijven voor ons Foodies testpanel?

Als je nog geen 16 jaar oud bent, dan moet je toestemming hebben van je ouders of wettelijke vertegenwoordigers voordat je je kan aanmelden. Onder de 12 jaar mag je niet deelnemen aan ons Foodies testpanel.

 

9. Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

10. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over deze Privacyverklaring dan kun je een e-mail sturen naar info@hetfoodatelier.nl